• Изисквания относно приема на децата в детската градина
 • Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 • Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 • В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им.  Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
 • Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
 • Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина
 • Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
 • При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
 • Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
 • Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
 •  Изисквания относно персонала в детската градина

Служителите  на детската градина, е нужно:

 • Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 • При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
 • Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
 • Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
 • Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
 • Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
 • Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
 • Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
 • Дезинфекционни мероприятия
 • Протоколи за поведение

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение

· Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.

· Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.

· На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.

· След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.

· Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.

· Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

 • В случай на положителен тест на дете

· Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.

· Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.

· В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

· Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

· Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.

· СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение

· Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.

· Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.

· След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.

· Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 • В случай на положителен тест при възрастен

· Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.

· Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

· Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.

· В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

· Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

· СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.

· Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

To Top